• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Technik BHP – czym się zajmuje i jak nim zostać?

Technik BHP – czym się zajmuje i jak nim zostać?

24.11.2022

Technik BHP to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów w Polsce. Osoby posiadające ten tytuł sprawują nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, między innymi w największych firmach, instytucjach i organizacjach w kraju. Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całej Polski. Co więcej, praktyczna wiedza zdobyta w toku nauczania przydaje się zarówno w karierze zawodowej, jak również w życiu codziennym, ponieważ pozwala chronić siebie i swoich bliskich. Zainteresowany? Przeczytaj zatem, czym zajmuje się technik BHP i jak zostać BHP-owcem!

Bezpieczeństwo i higiena pracy – najważniejsze informacje o tym, czym zajmuje się BHP

BHP to zbiór zasad oraz przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Celem wdrożenia zasad BHP w firmie jest stworzenie pracownikowi optymalnych warunków pracy, tak aby mógł wykonywać swoje obowiązki w sposób produktywny bez konieczności narażania się na ryzyko wypadku, choroby zawodowej czy nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

 • Higiena pracy

Pojęcie higieny pracy jest ściśle związane z profilaktyką chorób zawodowych. Najważniejszym celem związanym z wdrażaniem zasad higieny pracy jest kontrolowanie stopnia szkodliwości warunków, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe oraz dążenie do ich zminimalizowania. Aby było to możliwe, niezbędne jest rozpoznanie wszystkich potencjalnie niebezpiecznych czynników, określenie stopnia ich natężenia, a także wskazanie działań prowadzących do ich ograniczenia lub wyeliminowania.

 • Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy to nic innego jak zapobieganie wypadkom oraz innym nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie lub życie pracowników. Aby zrealizować ten cel, należy najpierw zwrócić uwagę na takie obszary, jak między innymi: identyfikacja ryzyka, zarządzanie zmianami czy właściwa eksploatacja i konserwacja maszyn znajdujących się na terenie zakładu pracy.

 Co regulują przepisy BHP?

Przepisy BHP określają takie kwestie związane ze środowiskiem oraz organizacją pracy, jak między innymi:

 • wyposażenie, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie czy oznakowanie niebezpiecznych miejsc w pomieszczeniach i obiektach, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki;

 • zasady ograniczenia zagrożeń zawodowych, wyposażenie stanowisk pracy, reguły dotyczące prawidłowego korzystania ze sprzętu służbowego czy dopuszczalne normy hałasu podczas pracy;

 • wyposażenie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych (np. szatni, natrysków czy jadalni), ich dostępność oraz wymagane zabezpieczenia.

Czym zajmuje się technik BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy?

Technik BHP to osoba, która pracuje w oparciu o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce może zajmować stanowisko inspektora BHP bądź starszego inspektora BHP (w zależności od stażu pracy).

W praktyce technik BHP specjalizuje się w ocenie stopnia zagrożeń oraz ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, na które narażeni są pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe na terenie zakładu pracy. Do podstawowych zadań technika BHP należy również opracowywanie i prezentowanie kadrze kierowniczej raportów oraz analiz dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w czasie pracy. Technik BHP zajmuje się także rozważaniem potencjalnych możliwości wystąpienia wypadku na terenie firmy oraz badaniem przyczyn tego typu zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Na podstawie uzyskanych informacji, technik BHP składa wnioski o usunięcie zauważonych przez siebie niebezpiecznych czynników, które generują potencjalne zagrożenie dla pracowników.

Obowiązki specjalisty ds. BHP to między innymi:

 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem oraz higieną pracy;

 • współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności oraz przyczyn wypadków czy chorób zawodowych na terenie zakładu pracy;

 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za organizowanie okresowych badań lekarskich;

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP wśród pracowników.

Technik BHP – czy warto nim zostać?

Technicy BHP z łatwością mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach, firmach i organizacjach, w których wyodrębniony jest dział higieny i bezpieczeństwa pracy. Obowiązki technika BHP można wykonywać na pełen etat (głównie w dużych przedsiębiorstwach), ale także na część etatu (zwykle w mniejszych zakładach pracy). Co więcej, osoba, która posiada tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pełnić funkcję doradczą lub konsultacyjną dla firm z wielu branż.

Zapotrzebowanie na techników BHP jest bardzo duże, głównie z uwagi na fakt, że pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie zakładu pracy, są zobligowani do zapoznania się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich przestrzegania. Z tego też względu w każdym przedsiębiorstwie muszą być przeprowadzane szkolenia BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe. Podsumowując, odpowiedź na pytanie, czy warto zostać technikiem BHP brzmi – zdecydowanie tak! To niezwykle przyszłościowy zawód o sporych możliwościach.

Szkolenia BHP wstępne

Pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP jeszcze przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do stanowiska pracy. Celem takiego szkolenia jest zapoznanie nowej osoby z przepisami BHP obowiązującymi na jego stanowisku. Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego technika zwykle składa się z instruktażu środowiskowego i ogólnego.

Szkolenia BHP okresowe

W tym przypadku technik BHP przeprowadza kurs dla już zatrudnionych pracowników. Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej aktualizacja o nowe przepisy. Okresowego szkolenia BHP nie muszą odbywać osoby, które:

 • posiadają aktualne zaświadczenie o jego ukończeniu uzyskane u poprzedniego pracodawcy,

 • lub w okresie 6. bądź 12. miesięcy były zatrudnione na podobnym stanowisku.

Zatrudnienie technika BHP w firmie jest zawsze korzystne dla pracodawcy, ponieważ dzięki temu można z łatwością wyeliminować dodatkowe koszty związane np. z karami czy odszkodowaniami za niewłaściwe przygotowanie miejsca pracy. Technik BHP jest więc jednym z ważniejszych pracowników w każdym większym przedsiębiorstwie, co ma duży wpływ między innymi na stabilność tego zawodu.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy a predyspozycje zawodowe – jak zostać BHP-owcem?

Każdy specjalista ds. BHP musi posiadać pewne predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne. Przede wszystkim powinien dobrze znać aktualnie obowiązujące prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wykazywać chęć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niezwykle ważne są również zdolności oratorskie (przydatne między innymi podczas prowadzenia szkoleń) oraz dobra organizacja pracy.

W codziennej pracy technika BHP niezbędne są również takie umiejętności jak:

 • komunikatywność,

 • otwartość,

 • cierpliwość,

 • rzetelność,

 • odpowiedzialność,

 • opanowanie,

 • samodzielność,

 • spostrzegawczość,

 • wyobraźnia przestrzenna,

 • podzielność uwagi.

Jak zostać technikiem BHP?

Aby uzyskać tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym zostać BHP-owcem, najlepiej jest ukończyć naukę w bezpłatnej zaocznej szkole policealnej na kierunku „Technik BHP”, która trwa jedynie 3 semestry. Wystarczy 1,5 roku nauki podczas weekendowych zjazdów, by dowiedzieć się, co robi BHP-owiec i przygotować się do wykonywania jego obowiązków zarówno w sposób teoretyczny, jak i praktyczny.

Podczas zajęć poruszane są takie zagadnienia, jak między innymi:

 • ergonomia w procesie pracy,

 • podstawy prawa pracy,

 • podstawy przedsiębiorczości,

 • zagrożenia w środowisku pracy,

 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

 • prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • pierwsza pomoc i ochrona środowiska,

 • czy ocena ryzyka zawodowego.

Wiedza zdobyta w toku nauczania jest następnie weryfikowana. Odbywa się egzamin zewnętrzny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po którego zdaniu otrzymuje się świadectwo MEN uprawniające do wykonywania zawodu technika BHP, a także certyfikaty szkoły Żak. Efektem jest uzyskanie przez słuchaczy tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompleksowe przygotowanie do pracy.

 

 

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00