Regulamin praktyk zawodowych

13.10.2016

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

 POLICEALNEJ SZKOŁY Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

                                                            w Chełmie

UWAGA SŁUCHACZE wszystkich semestrów w szkołach policealnych

 Podczas całego cyklu kształcenia obowiązują Państwa praktyki zawodowe.

 Należy złożyć dokumenty potwierdzające odbycie praktyk zawodowych w danym semestrze nauki zgodnie z harmonogramem praktyk.

Osoby, które nie zdążą w terminie złożyć praktyk zawodowych w Sekretariacie Szkoły proszone są o dostarczenie pisma z prośbą o przełożenie terminu odbycia praktyk.

Nie złożenie potwierdzenia odbycia praktyk zawodowych lub pisma będzie skutkowało nie promowaniem na semestr kolejny.

 Słuchacze przed rozpoczęciem praktyki zawodowej zobowiązani 

do pobrania z sekretariatu:

umowy o praktykę zawodową,

dzienniczka praktyk (do pobrania na stronie).

 Po zakończonej praktyce zawodowe słuchacz powinien oddać pełną dokumentację:

umowę o praktykę zawodową,

dzienniczek praktyk ( do pobrania - dzienniczek praktyk ) 

Wykaz ilości tygodni obowiązujących praktyk dla słuchaczy przyjętych do szkoły

od 1 września 2012r.:

L.P.

Kierunek

SEMESTR PIERWSZY

SEMESTR DRUGI

SEMESTR  TRZECI

SEMESTR CZWARTY

TERMIN ODDANIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ODBYCIE PRAKTYKI

1

DSA

-

4 tygodnie          /160 godzin/

4 tygodnie      /160 godzin/

-

Sem. zimowy-   10 stycznia

Sem. letni       -  10 czerwca

2

BHP

-

-

4 tygodnie

/160 godzin/

-

Sem. zimowy-   10 stycznia

Sem. letni       -10 czerwca

3

DSI

-

4 tygodnie          /160 godzin/

-

-

Sem. zimowy-   10 stycznia

Sem. letni       -10 czerwca

4

DSR

-

-

4 tygodnie          /160 godzin/

-

Sem. zimowy-   10 stycznia

Sem. letni       -10 czerwca

5

DSK

-

-

4 tygodnie          /160 godzin/

-

Sem. zimowy-   10 stycznia

Sem. letni       -10 czerwca

6

4 tygodnie          /160 godzin/

4 tygodnie          /160 godzin/

-

-

Sem. zimowy-   10 stycznia

Sem. letni       -10 czerwca

7

FLORYSTA

 

4 tygodnie          /160 godzin/

 

 

Sem. zimowy-   10 stycznia

Sem. letni       -10 czerwca

8

OCHRONA

 

 

4 tygodnie          /160 godzin/

 

Sem. Zimowy-   10 stycznia

Sem. Letni       -10 czerwca

9

TTW

 

4 tygodnie          /160 godzin/

4 tygodnie          /160 godzin/

 

Sem. Zimowy-   10 stycznia

Sem. Letni       -10 czerwca

10

OPIEKUN MEDYCZNY

 

4 tygodnie          /160 godzin/

 

 

Sem. Zimowy-   10 stycznia

Sem. Letni       -10 czerwca

 

Miejsce odbywania praktyk dla słuchaczy przyjętych do szkoły od 1 września 2012r.

 

L.P.

Kierunek

SEMESTR PIERWSZY

SEMESTR DRUGI

SEMESTR  TRZECI

SEMESTR CZWARTY

1

DSA

-

W urzędach administracji publicznej

W przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych

-

4

DSR

-

-

W jednostce organizacyjnej

(3tygodnie w dziale księgowości, 1 tydzień w dziale zatrudnienia i płac)

-

5

DSK

-

-

W gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach SPA, salonach odnowy biologicznej

-

6

W placówkach pomocy społecznej świadczących pomoc całodobową

W środowisku zamieszkania osoby podopiecznej oraz w środowisku pomocy społecznej

-

-

7

FLORYSTA

 

Kwiaciarnie

 

 

Programy praktyk:

Technik administracji

Technik BHP

Technik informatyk

Technik rachunkowości

Technik usług kosmetycznych

Opiekunka środowiskowa

Florysta

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Opiekun medyczny

Słuchacze szkół ŻAK mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnie z kierunkiem kształcenia.Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchacza podczas praktyki zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu .Zadaniem praktyki zawodowej jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy.Praktyki zawodowe mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego , w tym również w okresie ferii.Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowę zawarta pomiędzy szkołą i właściwym pracodawcą .Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia danego semestru i ukończenia całego cyklu nauki.Słuchacz odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest po jej zakończeniu przedstawić w szkole następujące dokumenty :Umowę o praktykę opieczętowana przez pracodawcęDzienniczek praktykWpis do indeksu oceny z praktyk /jeżeli opiekun posiada kwalifikacje pedagogiczne/Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad praktyką zawodowa i ma prawo do przeprowadzenia kontroli.Dyrektor może zwolnić słuchacza z obycia praktyki zawodowej w całości lub części (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r) ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)Słuchacz może odbywać praktykę w miejscu siedziby szkoły lub w miejscu zamieszkania.Słuchacz jest podporządkowany regulaminowi pracy zakładu , w którym odbywa praktykę.Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk wyznaczony przez  właściciela bądź kierownika firmy.Opiekun praktyk jest w ciągłym kontakcie z dyrekcją szkoły , przekazuje  informacje z przebiegu praktyk, zgłasza zjawiska niepokojące do rozwiązania .Ocena z praktyki wystawiana jest według następującej skali :Stopień celujący – 6Stopień bardzo dobry – 5Stopień dobry – 4Stopień dostateczny – 3Stopień dopuszczający – 2Stopień niedostateczny – 1Nie dostarczenie przez słuchacza dokumentów związanych z odbyciem praktyki , o którym jest mowa w pkt.7 regulaminu , w terminie umożliwiającym jej zaliczenie, powoduje nie zaliczenie praktyki a tym samym nie wydanie świadectwa ukończenia szkoły.Wszelkie sprawy sporne nieuregulowane regulaminem są rozwiązywane przez Dyrektora szkoły.Regulamin w każdym roku szkolnym jest aktualizowany o wchodzące w życie rozporządzenia MENiS.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.