Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Chełmie

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią elastyczny system kształcenia, ściśle powiązany ze szkolnictwem zawodowym. Prowadzone są w oparciu o program nauczania, uwzględniający podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie.

Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Zwieńczeniem nauki jest zewnętrzny egzamin zawodowy. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje nabyciem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych świadectwem. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego bez przystąpienia do egzaminu zapewnia możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu kursu, jednakże nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Egzamin kończący KKZ jest organizowany dwukrotnie w ciągu roku przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Dokumentem, jaki otrzymuje absolwent kursu po zdaniu egzaminu jest świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum. Kolejnym dokumentem możliwym do uzyskania po ukończeniu KKZ jest dyplom technika. Warunkiem jego otrzymania jest nie tylko zdanie wspomnianego wyżej egzaminu, ale też posiadanie wykształcenia średniego.

Kto może zostać kursantem?

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym mogą kształcić się osoby, które ukończyły 18 lat oraz mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Dla kogo są przeznaczone kwalifikacyjne kursy zawodowe?

  •  dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje,

  • dla osób poszukujących zawodu pożądanego na rynku pracy,

  • dla osób dorosłych, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,

  • dla osób, które chcą otrzymać fachowe przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej, w świetnej atmosferze.

Do zapisu na kurs nie jest wymagane wykształcenie średnie (można równocześnie uczestniczyć w kursie i uzupełniać wykształcenie średnie kształcąc się w Liceum dla dorosłych, ponieważ jest ono warunkiem uzyskania tytułu technika po zakończeniu nauki).

Jak się zapisać?

Nauka na KKZ odbywa się w trybie zaocznym, weekendowym. Zjazdy organizowane są nie rzadziej niż co dwa tygodnie i trwają dwa dni. Ogólny czas trwania danego kursu zależny jest od obszerności programu nauczania danej kwalifikacji. Najczęściej jednak wynosi on około 10 miesięcy, czyli tyle, ile trwa rok szkolny.

Zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych rozpoczynają się jesienią oraz wiosną. Rekrutacja trwa przez cały rok. O przyjęciu na KKZ decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest też przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranego zawodu. Na KKZ w Żaku możesz zapisać się online lub w sekretariacie szkoły w Twoim mieście.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne dwa razy do roku. Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu wszystkich świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), uczestnik KKZ otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem technika.