• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń 2020 r.

Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń 2020 r.

27.5.2019

Drodzy Słuchacze,

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych Słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem dostepnym w Sekretariacie Szkoły oraz w załączniku poniżej.

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 5 miesiący przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń 2020 - do 31.08.2019 r.


Deklaracje mogą złożyć osoby, które od 01.09.2019 r. będą słuchaczami następujących semestrów:
- technik BHP - semestr III (obecny II)
- technik rachunkowości - semestr III (obecny II)
- florysta - semestr II (obecny I)
- technik informatyk - semestr III (obecny II)
- technik usług kosmetycznych - semestr III i IV (obecny II i III)
- technik turystyki wiejskiej - semestr IV (obecny III)
- opiekun medyczny - semestr II (obecny I)
- Absolwenci szkoły.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.